logo

L’Associazione dei Polacchi a Milano è un’organizzazione formale, fondata il 14 aprile 1996 a Milano, con lo scopo di approfondire e rafforzare i legami tra i polacchi all’estero, diffondere la conoscenza del patrimonio storico e culturale della Polonia nella società italiana e promuovere una partecipazione sempre più attiva dei polacchi alla vita sociale e culturale in Italia.
L’Associazione collabora con il Consolato Generale di Milano e la Scuola Polacca di Milano nonché sostiene e collabora con altre organizzazioni ufficiali polacche in Italia.
L’Associazione è iscritta all’Albo delle Associazioni ed è membro dell’Associazione dei Polacchi in Italia, organizzazione federativa delle associazioni polacche in Italia.

 

Związek Polaków w Mediolanie jest organizacją o charakterze formalnym, powstałą 14 kwietnia 1996 r. w Mediolanie, w celu pogłębiania i umacniania więzi między Polakami na obczyźnie, rozpowszechniania w społeczeństwie włoskim znajomości dorobku historyczno-kulturalnego Polski oraz propagowania coraz aktywniejszego udziału Polaków w życiu społecznym i kulturalnym Włoch.
Związek współpracuje z Konsulatem Generalnym w Mediolanie oraz Szkołą Polską w Mediolanie a także wspiera i działa razem z innymi oficjalnymi organizacjami polonijnymi na terenie Włoch.
Związek jest wpisany do Rejestru Stowarzyszeń i jest członkiem Związku Polaków we Włoszech – organizacji o charakterze federacyjnym, zrzeszającej stowarzyszenia polonijne na terenie Włoch.