logo

Statut

STATUT

przyjęty przez Zgromadzenie Założycielskie Związku Polaków w Mediolanie, które odbyło się  14 kwietnia 1996r.

Artykuł 1

Związek Polaków w Mediolanie, z siedzibą w Mediolanie, zawiązany na czas nieokreślony, jest organizacją o charakterze kulturalnym i społecznym, nie prowadzi działalności dochodowej.

Artykuł 2

Cele Związku, którego działalności przyświecają ideały wolności i demokracji, są następujące:

  •  utrzymanie silnego ducha patriotycznego oraz ścisłych i trwałych kontaktów z Polską;
  •  utrzymywanie i rozwijanie idei solidarności i braterstwa między członkami Związku;
  • wspomaganie moralne i materialne, w miarę potrzeb i możliwości, osób, które znajdują się w trudnej sytuacji;
  • rozwijanie, promowanie, wspomaganie i prowadzenie studiów i badań w dziedzinie historii, nauki i kultury polskiej;
  • pogłębianie i umacnianie  więzi, które od wieków łącza narody Polski i Włoski, poprzez rozpowszechnianie w społeczeństwie włoskim znajomości dorobku historyczno-kulturalnego Polski oraz propagowanie coraz aktywniejszego udziału Polaków w życiu społeczno-kulturalnym Włoch;

Realizując powyższe zadania Związek organizuje uroczystości upamiętniające ważne wydarzenia historyczne, kongresy naukowe, spektakle i koncerty, kursy języka i literatury polskiej i podejmuje inne inicjatywy, które uzna za wskazane lub konieczne.

Artykuł 3

Członkami Związku mogą zostać:

  • osoby narodowości polskiej lub polskiego pochodzenia, bez względu na posiadane obywatelstwo i wyznanie oraz członkowie ich rodzin;
  • osoby innych narodowości związane z Polską uczuciami sympatii i przyjaźni.

Przyjęcie do Związku uzależnione  jest od zgody Zarządu.

Członkowie Związku dzielą się na zwyczajnych i wspomagających. Status członka honorowego może zostać nadany przez Zgromadzenie.

Artykuł 4

Wszyscy członkowie opłacają składkę roczną w wysokości ustalonej uchwalą Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 5

Czynne i bierne prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu posiadają członkowie, którzy opłacili składkę na rok bieżący oraz członkowie honorowi. Osoby, które nie uiściły opłaty z nieusprawiedliwionych powodów oraz osoby wydalone z poważnych powodów, tracą prawo członkostwa. Uprawnienia do zawieszenia w prawach członka i wydalenie członka należą do kompetencji Zarządu Związku.

Artykuł 6

Na majątek Związku składają się składki roczne i wpłaty nadzwyczajne członków oraz darowizny osób fizycznych, zrzeszeń, instytucji, sponsorów i inne wpływy.

Artykuł 7

Ograny Zwiazku:  Walne Zgromadzenie, Zarząd Związku, Prezes, Komisja Rewizyjna i Komisja Pojednawcza.

Artykuł 8

Walne Zgromadzenie, Zwyczajne lub Nadzwyczajne, tworzą członkowie, którzy opłacili składki roczne. Walne Zgromadzenie ustala ogólny zarys działalności Związku i dokonuje wyboru Władz Związku.

Artykuł 9

Walne Zgromadzenie Zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd Związku raz na rok, nie później niż do końca pierwszego kwartału każdego roku.

Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne zwoływane jest przez Zarząd, jeśli okaże się to konieczne lub na pisemne i umotywowane żądanie co najmniej dwóch trzecich członków Związku.

Artykuł 10

Walne Zgromadzenie jest zdolne jest do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, łącznie z wyborem Zarządu, przy obecności co najmniej połowy członków plus jeden, obecnych osobiście lub reprezentowanych przez pełnomocnika; uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

Walne Zgromadzenie, zwołane w drugim terminie, nie wcześniej niż po upływie jednej godziny od pierwszego terminu, zdolne jest do podejmowania uchwał bez względu na ilość członków obecnych osobiście lub reprezentowanych przez pełnomocnika i podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Każdy członek ma prawo do oddania jednego głosu i nie może reprezentować więcej niż trzech członków.

Artykuł 11

Zarząd Związku, wybierany przez Walne Zgromadzenie, składa się od siedmiu do piętnastu członków, a jego kadencja trwa dwa lata. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, co najmniej raz na trzy miesiące.

Artykuł 12

Zarząd Związku wybiera spośród swoich członków  Prezesa; Vice Prezesa, Skarbnika i Sekretarza;

Artykuł 13

Do kompetencji Zarządu należy proponowanie i koordynacja działalności Związku, przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu propozycji dotyczącej wysokości składki członkowskiej, sporządzanie projektu bilansu i budżetu.

Artykuł 14

Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, a dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu plus jeden. W razie równej liczby głosów, decydującym jest głos Prezesa. Członkowie Zarządu nieobecni, bez usprawiedliwienia, na trzech kolejnych posiedzeniach Zarządu tracą mandat i jeśli w Zarządzie pozostanie mniej niż siedem osób, Prezes ma prawo dokooptowania nowych członków.

Artykuł 15

Zarząd Związku realizuje własne uchwały, zwołuje Walne Zgromadzenie, przygotowuje projekt bilansu do zatwierdzenia przez Walne  Zgromadzenie. W nagłej potrzebie może podejmować stosowne decyzje, zgodne z celami Związku, określonymi w art. 2 niniejszego Statutu. Uchwały takie podejmowane są zwykłą większością głosów.

Artykuł 16

Prezes reprezentuje Związek samodzielnie  wobec Instytucji i osób trzecich. W razie nieobecności Prezesa zastępuje go Vice Prezes lub wyznaczony przez Prezesa inny członek Zarządu.

Artykuł 17

Komisja Rewizyjna, składająca się z trzech osób, jest wybierana przez Walne Zgromadzenie. Komisja kontroluje i weryfikuje księgi rachunkowe, listę członków Zarządu, bilans końcowy i składa doroczne Sprawozdanie na Walnym Zgromadzeniu. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata.

Artykuł 18

Komisja Pojednawcza, składająca się z trzech osób, wybierana jest przez Walne Zgromadzenie. Jej zadaniem jest rozpatrywanie wszelkich kontrowersji, które mogą wyniknąć pomiędzy członkami lub pomiędzy Organami Związku.

Decyzja Komisji Pojednawczej ma charakter ostateczny. Kadencja Komisji Pojednawczej trwa dwa lata.

Artykuł 19

Propozycje ewentualnych zmian w niniejszym Statucie winny być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd lub przez co najamniej 1/3 członków Związku; propozycje te powinny być umotywowane i podane do uprzedniej wiadomości.

Uchwały dotyczące propozycji zmian Statutu podejmowane są zwykłą większością głosów przez Walne Zgromadzenie, na którym jest obecna lub reprezentowania co najmniej połowa członków plus jeden, zarówno w pierwszym jak w drugim terminie.

Zarząd Związku odpowiada za formalne wprowadzanie zmian do Statutu.

Artykuł 20

Związek może zostać rozwiązany na mocy uchwały  Walnego Zgromadzenia, podjętej przy obecności, osobistej lub przez pełnomocnika, członkowie stanowiący co najmniej 2/3 wszystkich członków, zarówno w pierwszym jak i drugim terminie Walnego Zgromadzenia.

W przypadku rozwiązania Związku, Walne Zgromadzenie powoła likwidatorów i ustali zakres ich uprawnień.

Fundusze pozostałe po rozwiązaniu Związku zostaną przeznaczone na cele charytatywne na terenie Polski.Walne Zgromadzenie Członków Związku Polaków w Mediolanie,  które odbyło się 15 lutego 2020 r. podjęło uchwałę o przyjęciu nowego tekstu Statutu w celu dostosowania go do ustawy nr. 117/2017  tzw. Kodeksu Trzeciego Sektora.  Nowy Statut wejdzie w życie po publikacji w Nowym Rejestrze Stowarzyszeń Trzeciego Sektora utworzonego dnia 23.10.2021. 

join

Zapisy

Wszystkie osoby chcące zapisać się do Związku prosimy o wypełnienie formularza 

call-message

Skontaktuj się z nami

Na wasze opinie i pomysły czekamy pod numerem telefonu +39 338 670 6121 lub przez nasz formularz kontaktowy

stopka
stopka KPRM