logo

WALNE ZEBRANIE ZWYCZAJNE ZWIĄZKU POLAKÓW W MEDIOLANIE


Dnia 18 lutego 2012r. w Instytucie Gonzaga, via Vitruvio 41 w Mediolanie odbyło się doroczne, XV-e Walne Zebranie Związku Polaków w Mediolanie, które zatwierdziło Sprawozdanie Finansowe za rok 2011  i  Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku ubiegłym, udzieliło absolutorium Zarządowi oraz dokonało wyboru nowych władz Związku na następną dwuletnią kadencję.

Prezesem nowego Zarządu  została wybrana Jadwiga Chabros.

Ponadto Walne Zebranie podjęło uchwałę o utrzymaniu składki członkowskiej w wysokości 25 euro dla każdego członka oraz 15 euro dla każdego członka rodziny, studentów i osób przebywających przez krótki okres we Włoszech.

Wytypowaliśmy także delegatów na XVII Walny Zjazd Związku Polaków we Włoszech.

Udostępnij:

stopka
stopka